Współpraca/partnerzy

ZAKRES OPIEKI

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza Podstawowej Opieki Lekarskiej
Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarki
Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza Podstawowej Opieki Lekarskiej, wybór i zmiana lekarza, prawa pacjenta

Osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo wyboru lekarza pierwszego kontaktu czyli Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), a także pielęgniarki i położnej środowiskowej spośród osób posiadających umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wystarczy wypełnić deklarację, która jest dostępna u świadczeniodawców. Wybierając swojego lekarza lub pielęgniarkę nie obowiązuje rejonizacja. Możemy zapisać się w dowolnej placówce, która ma kontrakt z NFZ. Informacji takiej można zasięgnąć w rejestracji lub sprawdzić czy na budynku umieszczona jest tablica z logo i napisem Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jeśli z jakichś powodów zechcemy zmienić lekarza lub pielęgniarkę możemy to zrobić bezpłatnie dwa razy w roku. Każda kolejna zmiana jest możliwa, ale po wniesieniu opłaty w wysokości 80 PLN. Nie płacimy, gdy zmieniamy miejsce zamieszkania lub gdy nasz lekarz lub pielęgniarka przestaną udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, a także z innych przyczyn niezależnych od naszej woli.

W przypadku rezygnacji z dotychczasowego lekarza POZ i wyboru nowego należy jedynie wypełnić u nowo wybranego lekarza deklarację wyboru.

Zmieniając lekarza warto pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu lekarzowi.Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania kopii lub odpisów dokumentacji medycznej.

Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący pacjent (cena 1 strony wynosi obecnie 23 grosze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2004r).


Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni lub ośrodku zdrowia codziennie w godzinach od 8.00-18.00, a po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, gwarantuje świadczenia w ramach lekarskiej ambulatoryjnej opieki całodobowej, w tym w uzasadnionych przypadkach także pomoc wyjazdową. Adresy i telefony pod którymi ta pomoc jest świadczona znajdują się na tablicy wewnątrz i na zewnątrz budynku POZ. Warto te telefony zapisać i mieć je pod ręką w razie choroby.

Pacjenci mają prawo do:

 • badania i porady lekarskiej,
 • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej,
 • transportu sanitarnego w przypadkach stwierdzonej podczas wizyty domowej konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, do poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a także w przypadku konieczności przewiezienia pacjenta na konsultację w poradni specjalistycznej tam i z powrotem, gdy u pacjentów występuje schorzenie zagrażające zdrowiu i życiu oraz dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego, ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r, Dziennik Ustaw nr 275, poz.273 ),
 • skierowania na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym. W tym przypadku lekarz POZ kierujący pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,
 • informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ,
 • bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego niż wybrany w drodze deklaracji lekarza POZ, w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub innej niezbędnej potrzeby zdrowotnej, na przykład gdy zachorujemy na urlopie, w delegacji lub przebywając u rodziny. Należy tylko sprawdzić czy lekarz ma kontrakt z NFZ. Jeśli nie ma kontraktu, będziemy musieli zapłacić za wizytę. Należy mieć przy sobie dowód ubezpieczenia. Może to być aktualna książeczka zdrowia, druk ZUS RMUA, odcinek emerytury lub renty, a w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,


 • W przypadku braku dowodu ubezpieczenia dokument ten możemy przedstawić nie później niż 7 dni od dnia udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art.50, pkt.3)
 • orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.


Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarki

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego /rodzinnego w godzinach pracy przychodni, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-18.00 w pełnym zakresie, natomiast w pozostałym czasie w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi. Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich i położniczych w tym czasie musi być uzasadnione stanem zdrowia pacjentów. Do świadczeń pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki /położnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru i rezygnacji z objęcia opieką jak w przypadku lekarza POZ. Położna środowiskowa /rodzinna realizuje kompleksowo świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Zadania pielęgniarki i położnej środowiskowej/ rodzinnej:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizacja zleceń lekarskich,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych pielęgniarka uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Pogotowie ratunkowe - numer alarmowy - 999 - zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Nie bójmy się, że będziemy musieli zapłacić za wezwanie pogotowia. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

Transport sanitarny - świadczenie to udzielane jest osobom uprawnionym na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia u właściwego lekarza. Korzystanie z transportu sanitarnego może być bezpłatne lub częściowo odpłatnie (reguluje to rozporządzenie Ministra Zdrowia w którym określone są jednostki chorobowe, stopnie niesprawności oraz wysokość udziału własnego pacjenta w zależności od wskazań medycznych i możliwości samodzielnego poruszania się, oraz średnie koszty przejazdu środkami transportu sanitarnego).


* Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

O firmie | Oferta medyczna | Kadra medyczna | Galeria | Cennik | Mapa strony | Opinie | Oferty pracy | Kontakt

© 2009 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMEDYKA
ul. Okrzei 51C; 96-300 Żyrardów; tel. 46 855-84-84, tel 2. 46 855-80-81
Projekt i wykonanie: InterSoftware.pl