Współpraca/partnerzy

RODO

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ Neuromedyka z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Okrzei 51 C. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu (0-46) 855-84-84 lub adres email: neuromedyka@neuromedyka.pl

2) Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: neuromedyka@neuromedyka.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, realizcji Twoich praw jako naszego pacjenta (np. odbieranie i archiwizacja oświadzczeń i upoważnień), a także dopełnienia obowiązków podatkowych.

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.

5) Twoje dane osobowe mogą zosta

6) ujawnione następującym kategoriom odbiorców:
    a. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z NZOZ Neuromedyka w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
    b. dostawcom usług zaopatrujących NZOZ Neuromedyka w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją,
    c. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

7) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
    a. dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
    b. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

8) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, jednak powyższy czas może zostać wydłużony w celu dochodzenia roszczeń (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego)

10) Masz prawo do:
    a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
    b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
    c. przenoszenia swoich danych osobowych,
    d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
    e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przypadku niepodania danych niemożliwe jest skorzystanie z oferowanych przez nas usług.

12) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu &nbps;

O firmie | Oferta medyczna | Kadra medyczna | Galeria | Cennik | Mapa strony | Opinie | Oferty pracy | Kontakt

© 2009 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMEDYKA
ul. Okrzei 51C; 96-300 Żyrardów; tel. 46 855-84-84, tel 2. 46 855-80-81
Projekt i wykonanie: InterSoftware.pl